دبیران گروه ریاضی  
 
 
     
جناب آقای اسلامی-جناب آقای بهرام پور-  جناب آقای داودی
جناب آقای اسلامی- جناب آقای خاجویی
سرکار خانم پاپری مقدم - سرکار خانم معصومی
              سرکار خانم مسروری- سرکار خانم بیگدلی              
 
 
     
 
شعر و طنز