دستاوردهای علمی سال تحصیلی92-91

کسب رتبه اول در مسابقات گلایدر پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه سوم در مسابقات سازه ماکارونی پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه اول در مسابقات حباب پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه دوم در مسابقات رباتیک پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه اول در مسابقات سازه های ماکارونی تبیان
کسب رتبه سوم در مسابقات رباتیک فرزکاپ
کسب رتبه چهارم در مسابقات رباتیکIranOpen
کسب رتبه اول در مسابقات رباتیک فاوا
راهیابی دو پروژه به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی

پژوهش 93-92