نتایج کنکور 99-98 و 400-99 و 401-400

نتایج کنکور 95-94

 
 
 

نتایج کنکور94-93

 
 
 

نتایج کنکور93-92


 

نتایج کنکور 92-91نتایج کنکور 96-95

 
 
 
 
 

نتایج کنکور 97-96

 

نتایج کنکور 98-97

نتایج کنکور 99-98

 
 

نتایج کنکور 1400-1399

آرشیو سؤالات کنکور سراسری

دفترچه کنکور 99
عمومی و اختصاصی
 
 

دفترچه کنکور 98
عمومی و اختصاصی
 

دفترچه کنکور 97
عمومی و اختصاصی
 

دفترچه کنکور 96

دفترچه کنکور 95
عمومی و اختصاصی

دفترچه کنکور 94
عمومی و اختصاصی

دفترچه کنکور 93
رشــــته ریاضی
 
رشـــته تجربی

دفترچه کنکور92
رشـــــته ریاضی
 
رشــــته تجربی