نتایج کنکور 99-98 و 400-99 و 401-400 و 402-401

نتایج کنکور 95-94

 
 
 

نتایج کنکور94-93

 
 
 

نتایج کنکور93-92


 

نتایج کنکور 92-91نتایج کنکور 96-95

 
 
 
 
 

نتایج کنکور 97-96

 

نتایج کنکور 98-97

نتایج کنکور 99-98

 
 

نتایج کنکور 1400-1399

آرشیو سؤالات کنکور سراسری

دفترچه کنکور ۹۹
عمومی و اختصاصی
 
 

دفترچه کنکور ۹۸
عمومی و اختصاصی
 

دفترچه کنکور ۹۷
عمومی و اختصاصی
 

دفترچه کنکور ۹۶

دفترچه کنکور ۹۵
عمومی و اختصاصی

دفترچه کنکور ۹۴
عمومی و اختصاصی

دفترچه کنکور ۹۳
رشــــته ریاضی
 
رشـــته تجربی

دفترچه کنکور۹۲
رشـــــته ریاضی
 
رشــــته تجربی