4 آذر 1396

پاسخ پرسشهای ازمایش 9و 10 و 11 کتاب آزمایشگاه فیزیک یازدهم

مولف: رضایی فاطمه   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/8

فصل دوم
آزمایش 9- صفحه 30 " برهم کنش بارهاي الکتریکی"
ایمنی و هشدار: از دست زدن به کلاهک باردار واندوگراف خود داري کنید. براي تخلیه آن از کره ي رساناي
مخصوص با دسته عایق استفاده کنید.
1. عملکرد قسمت هاي مختلف واندوگراف را بررسی کنید.
2. گلوله آونگ الکتریکی را به کلاهک واندوگراف روشن نزدیک کنید. چه اتفاقی می افتد؟
ابتدا با کلاهک برخورد می کند و سپس دفع می شود
3. سپس کف دست خود را نزدیک گلوله آونگ الکتریکی بگیرید. چه تغییري نسبت به حالت
قبل می کند؟ اگر کف دست خود را به گلوله باردار نزدیک کنیم گلوله بین کف دست و کلاهک
واندوگراف حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.
4. چرا؟ زیرا در هنگام برخورد با دست ما بار الکتریکی خود را تخلیه و به سمت کلاهک سقوط
می کند
5. استوانه شفافی که درپوش رسانا و گلوله هاي سبک دارد را روي کلاهک واندوگراف قرار دهید.
واندوگراف را به کار اندازید.چه اتفاقی می افتد؟ گلوله هاي داخل استوانه بالا و پایین می روند
6. انگشت خود را به درپوش رساناي استوانه تماس دهید.چه روي می دهد؟
سرعت حرکت رفت و برگشتی گلوله ها افزایش می یابد
7. مشاهده خود را تفسیر کنید. از آنجایی که درپوش استوانه شفاف فلزي است وقتی آنرا
با انگشت لمس می کنیم بارهاي آن از طریق دست ما سریعتر تخلیه می شوند و گلوله هاي
باردار راحت تر به آن نزدیک می شوند
تعدادي صفحه آلومینیمی را به شکل دایره به قطر حدود 20 سانتی متر ببرید. آن ها 
را روي کلاهک واندوگراف خاموش قرار دهید و با کف دست فشار دهید تا شکل قسمتی از کره
را به خود بگیرد.
0. واندوگراف را به کار اندازید.چه اتفاقی می افتد؟صفحه هاي آلومینیومی به ترتیب از بالا
به بیرون پرتاب می شوند چرا؟همانطور که می دانید بارهاي الکتریکی در سطح جمع می شوند و
نسبت به سطح کلاهک واندوگراف همنام بوده و یکدیگر را دفع می کنند
1. پایه سوزنی شکل مخصوص را روي کلاهک واندوگراف قرار دهید. فرفره رسانا را روي سوزن
آن بگذارید. واندوگراف را به کار اندازید. چه اتفاقی می افتد؟فرفره شروع به
چرخیدن می کند
" برهم کنش بارهاي الکتریکی" آزمایش 9- صفحه 30
کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2-
2. چرا؟در محل نوکهاي تیز فرفره که تخلیه الکتریکی انجام می گیرد برهم کنش بار
الکتریکی و هوا موجب چرخش می شود
پرسش
1. اگر لامپ نئون یا یک فازمتر را نزدیک کلاهک واندوگراف روشن بگیریم لامپ نئون روشن می شود. چرا؟میدان
الکتریکی قوي کلاهک واندوگراف سبب یونیزه شدن گازهاي داخل لامپ نئون می شود
2.تحقیق کنید واندوگراف هاي نسل جدید چه نقشی در شتاب دهنده ها دارند؟شتاب دهنده دستگاهی است که
درآن ذرات باردار یا اتم هاي بونیزه شده به کمک میدان هاي الکتریکی یا مغناطیسی تا سرعت هاي بسیار زیاد
شتاب داده می شوند. میدان الکتریکی مورد نیاز توسط واندوگراف هاي بزرگ تامین می شود
فیش مخصوص نخ هاي افشان را بر روي واندوگراف قرار دهید. 
واندوگراف را به کار اندازید نخ ها به چه شکلی در می آیند؟ سر نخ ها از هم فاصله می گیرند 
چرا؟زیرا بارهاي همنان یکدیگر را دفع می کنند 
حلقه دایره اي نخ دار با پایه عایق را با سیم رابط به کلاهک واندوگراف وصل کنید. 
واندوگراف را به کار اندازید نخ ها چه حالتی نسبت به هم پیدا می کنند؟نخ ها یکدیگر را به 
گونه اي دفع می کنند که امتداد آنها از مرکز حلقه عبور کند
چرا؟زیرا در این حالت سر آزاد نخ ها بیشترین فاصله را از یکدیگر پیدا می کنند 
به یک صفحه آلومینیومی به طور یکسان نخ هایی 
را بچسبانید و صفحه آلومینیومی دیگري را مقابل
آن قرار دهید.
با اتصال صفحه ها به واندوگراف روشن چگونگی
قرار گیرفتن نخ ها را بررسی کنید
پرسش: پرا حالت قرار گرفتن نخ ها در صفحه هاي موازي آلومینیومی ، حلقه نخ دار و نخ هاي افشان متفاوت است؟
در تمام موارد نخ ها در راستاي خطوط میدان قرار می گیرند و همانگونه که می دانید در صفحه هاي موازي میدان
الکتریکی یکنواخت ایجاد می شود و نخ ها به صورت موازي قرار می گیرند و در حلقه نخ دار خطوط میدان شعاعی
است نخ ها در راستاي شعاع حلقه قرار می گیرند
" نمایش میدان الکتریکی" آزمایش 10 - صفحه 31
0 میلیمتر را با گیره سوسماري و / یک سر نوك مداد به قطر 5
سیم رابط به یکی از پایانه هاي منبع تغذیه وصل کنید.
سردیگر نوك مداد را با گیره سوسماري و سیم رابط به مولتی
متر (درحالت آمپرسنج) و سر دیگر مولتی متر را به منبع
تغذیه ببندید.
ولتاژ منبع تغذیه را روي 12 ولت قرار دهید و کلید را ببندید.نوك مداد چه تغییري می کند؟قرمز می شود 
درهنگام عبور جریان از نوك مداد، عددي که آمپرسنج نشان می دهد چگونه تغییر می کند؟ ابتدا آمپر افزایش و 
سپس کاهش می یابد
عمل کرده با افزایش دما مقاومت کاهش یافته و شدت جریان افزایش می یابد NTC چرا؟ نظیر یک مقاومت 
پرسش:
-1 دررساناهاي فلزي با بالا رفتن دما مقاومت افزایش می یابد.آیا در مورد گرافیت (نوك مداد) هم این مطلب
درست است؟ خیر
چرا؟بدلیل ساختار گرافیت با افزایش دما رسانایی آن کمی افزایش می یابد

تعداد مشاهده (3037)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "پاسخ پرسشهای ازمایش 9و 10 و 11 کتاب آزمایشگاه فیزیک یازدهم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید