تقدیر اداره کل و منطقه 3 شهر تهران و خبرگزاری پانا از دبیرستان فرزانگان 3 
پورتال اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
 
 
 
پورتال آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران
 
 
خبرگزاری پانا