دبیران گروه عربی


جناب آقای مهدی زاده
سرکار خانم صادقی پور