دبیران گروه عربی


جناب آقای مهدی زاده
سرکار خانم صادقی پور

 

 
پایه یازدهم