دبیران گروه عربی  


جناب آقای مهدی زاده
سرکار خانم صادقی پور

 

     
 
پایه یازدهم