معرفی نرم افزار و سایت های مفید
 
پایه دهم
فیلم شماره هشت

فیلم شماره هفت

فیلم شماره شش

فیلم شماره پنج

فیلم شماره چهار

فیلم شماره سه

فیلم شماره دو

فیلم شماره یک

نمونه سوالات کارگروهی
جهت دریافت سوالات کـلیـــــــککنید.

نمونه سوالات شیمی
 
پایه یازدهم

هیچ خبری یافت نشد.
 

دبیران گروه شیمیجناب آقای جنیدی
سرکار خانم خباز

سرکارخانم اکبری

سرکارخانم اصغری
سرکار خانم آریازاده

 

کتابچه تصویری شیمی

 

فیلم های شیمی

بررسی تغییرات غلظت کربن دی اکسید

فیلم آموزشی واکنش فسفر سفید

White Phosphorous Reaction

  • White phosphorous dissolved in a solvent is dripped onto a piece of paper.
  • When the solvent evaporates, the phosphorous combines with oxygen in an exothermic reaction. The demonstration shown in this video is very dangerous. Do not attempt to perform this demonstration.

 


فیلم آموزشی واکنش پتاسیم با اسید

Potassium in Acid

·  Small pieces of solid potassium metal are placed in two different concentrations of two different acids (hydrochloric acid and nitric acid).

·  The potassium reacts most vigorously with the nitric acid, producing a flame and smoke, similar to the sodium.

·  The potassium also reacts pretty strongly with the weaker concentration of hydrochloric acid, similar to the sodium
 

فیلم آموزشی واکنش کلسیم با اسید

Calcium in Acid

·  Small pieces of solid calcium metal are placed in two different concentrations of two different acids (hydrochloric acid and nitric acid).

·  The calcium reacts most vigorously with the hydrochloric acid, producing bubbles.

·  The reaction between calcium and the acids does not get as hot as between sodium or potassium with the acids

فیلم آموزشی شیمی

 

فیلم آموزشی شیمی

فیلم آموزشی شیمی
 
آزمایش های علمی - تفریحی
 
زنگ تفریح