دبیران گروه فیزیک

 
 

جناب آقای رضوانی-سرکار خانم زارع یکتا

 سرکار خانم نظری-سرکار خانم حسین پور

 

 

بیشتر بدانیم...

 

دانستنی ها

 
آیا می‌دانید که؟؟؟؟؟
سال بز

پدر علم فیزیک

همایش سال جهانی نور در دانشگاه فرهنگیان

سال جهانی نور

القا
پاسخ دهید:
دو گلوله ی باردار فلزی xو y  بر روی دو پایه ی شیشه ای قرار دارند .یک گلوله ی دیگر z را که حامل بار مثبت است به نزدیک آنها می آوریم .سپس یک سیم رسانا به دو گلوله x وy وصل می کنیم . بعد از مدتی سیم رسانا  را بر می داریم و دست آخر نیز گلوله   z را از آنجا دور می کنیم . معلوم می شود که :
الف-- گلوله های x و y  باز هم بدون بار می مانند .
ب -- گلوله های x و y  هر دو بار مثبت پیدا می کنند.
ج-- گلوله های x و y هر دو بار منفی پیدا می کنند .
د-- گلوله x بار مثبت و گلوله y بار منفی پیدا می کند.
ه-- گلوله x بار منفی و گلوله y بار مثبت پیدا می کند.
پاسخ صحیح:گزینه د می باشد .18/1/94

خارج از میدان گرانی
آیا اگر به اندازه ی کافی از زمین دور شویم می توانیم از میدان گرانش زمین خارج شو یم ؟ (از دیدگاه نیو تن )
الف -- بلی
ب -- خیر
پاسخ خود را به ایمیلی که قبلا در اختیار داشتید بفرستید .با تشکر
با سلام و تشکر فروان از دانش آموزان عزیزی که به این سوال پاسخ داده بودند.
پاسخ صحیح:گزینه ب صحیح است,دید نیوتن از گرانش به این صورت است که خطهای شار از زمین خارج و وارد فضا می شوند .این خطها ی شار هرگز به انتها نمی رسند و برای همیشه به حرکت خود در فضا ادامه می دهند .اما همچنان که دورتر ودورتر می شوند بیشتر وبیشتر پراکنده می شوند ونیروی گرانش حاصل از آنها ضعیفتر و ضعیفتر می شود.18/1/94

از واگن در حال حرکت چگونه باید پرید؟

نگاهی به قضیه کار وانرژی

حوادث جالب از زندگی انیشتین

فیزیک وفیزیک دانان