دبیران گروه فیزیک  

 
 

جناب آقای سلیمانی - جناب آقای جهان بزرگی

سرکار خانم زارع یکتا سرکار خانم نظری

 

     
 
دانستنی ها  
     
 
بیشتر بدانیم...  
     
 
آیا می‌دانید که؟؟؟؟؟  
سال بز

پدر علم فیزیک

همایش سال جهانی نور در دانشگاه فرهنگیان

سال جهانی نور

القا
پاسخ دهید:
دو گلوله ی باردار فلزی xو y  بر روی دو پایه ی شیشه ای قرار دارند .یک گلوله ی دیگر z را که حامل بار مثبت است به نزدیک آنها می آوریم .سپس یک سیم رسانا به دو گلوله x وy وصل می کنیم . بعد از مدتی سیم رسانا  را بر می داریم و دست آخر نیز گلوله   z را از آنجا دور می کنیم . معلوم می شود که :
الف-- گلوله های x و y  باز هم بدون بار می مانند .
ب -- گلوله های x و y  هر دو بار مثبت پیدا می کنند.
ج-- گلوله های x و y هر دو بار منفی پیدا می کنند .
د-- گلوله x بار مثبت و گلوله y بار منفی پیدا می کند.
ه-- گلوله x بار منفی و گلوله y بار مثبت پیدا می کند.
پاسخ صحیح:گزینه د می باشد .18/1/94

خارج از میدان گرانی
آیا اگر به اندازه ی کافی از زمین دور شویم می توانیم از میدان گرانش زمین خارج شو یم ؟ (از دیدگاه نیو تن )
الف -- بلی
ب -- خیر
پاسخ خود را به ایمیلی که قبلا در اختیار داشتید بفرستید .با تشکر
با سلام و تشکر فروان از دانش آموزان عزیزی که به این سوال پاسخ داده بودند.
پاسخ صحیح:گزینه ب صحیح است,دید نیوتن از گرانش به این صورت است که خطهای شار از زمین خارج و وارد فضا می شوند .این خطها ی شار هرگز به انتها نمی رسند و برای همیشه به حرکت خود در فضا ادامه می دهند .اما همچنان که دورتر ودورتر می شوند بیشتر وبیشتر پراکنده می شوند ونیروی گرانش حاصل از آنها ضعیفتر و ضعیفتر می شود.18/1/94

از واگن در حال حرکت چگونه باید پرید؟

نگاهی به قضیه کار وانرژی

حوادث جالب از زندگی انیشتین

فیزیک وفیزیک دانان