شیمی و زندگی سال تحصیلی 98-97
شن تصفیه کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شن مخصوصی که آب جوی را آشامیدنی میکند!
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا دانه هایی با پوشش منگنز دی اکسید ابداع 
کرده اند که می تواند آب  های جاری در خیابان ها را قابل آشامیدن کند.
 
 
 
 
 
 

مروارید
 
وقتی جسمی خارجی مانند ذره ای شن بین صدف و پوسته ی او قرار بگیرد، صدف
لایه هایی مرکب از ماده آلی کونچیولین و بلورهای کلسیت یا آراگونیت را به دور 
جسم خارجی می سازد و مروارید شکل میگیرد.

مروارید
 
وقتی جسمی خارجی مانند ذره ای شن بین صدف و پوسته ی او قرار بگیرد، صدف
لایه هایی مرکب از ماده آلی کونچیولین و بلورهای کلسیت یا آراگونیت را به دور 
جسم خارجی می سازد و مروارید شکل میگیرد.

هرم موفقیت
     
 
   
دانستنیها
 
     
   
گزارش آزمایشگاه شیمی
 
     
   
گزارش آزمایشگاه96-95
 
     
   
گزارش آزمایشگاه
 
     
   
مقالات و مطالب خواندنی
 
     
   
انیمیشن های شیمی
 
     
   
اخبار/مقالات